ТОВ "ФДС ФІНАНС"

Код за ЄДРПОУ: 43578818
Телефон: +380973869091
e-mail: office.fdsfinance@gmail.com
Юридична адреса: 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 102 літ.6
 

Фінансові послуги

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол № 06/04 Загальних зборів учасників

ТОВ «ФДС ФІНАНС» від 06 квітня 2020 року

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

 

м. _________                                                                                                                                        «______» ______________ 20___ р.

 

___________________________ (код ЄДРПОУ ___________), в особі____________, що діє на підставі __________________, надалі – «Кредитодавець», з однієї сторони та

_____________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, посада, прізвище, ім’я, по батькові представника, документ, на підставі якого діє представник або прізвище ім’я по батькові, ідентифікаційний номер та адресу фізичної особи-підприємця),

надалі – «Позичальник», який діє особисто, з іншої сторони, а разом іменовані як «Сторони», уклали цей Договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надалі – «Договір», про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором Кредитодавець зобов'язується надати грошові кошти Позичальникові у сумі ___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.)________що надаються на строк,на умовах зворотності,цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти  за користування кредитом у розмірі _________ відсотків річних. Тип процентної ставки – фіксована.

1.2. Кредитодавець надає Позичальнику кредит з цільовим призначенням _________________________________(далі – цільове призначення кредиту).

1.3. Кредитодавець зобов'язаний видати кредит Позичальнику протягом 5 робочих днів з дня підписання цього Договору, але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором.

1.4.  Строк дії договору  _____ (період прописом)  днів з “___” _________ _____ р. до “___” ________ _____ р.

Кредит надається строком на  _____ (період прописом) днів з “___” ______ _____ р. до “___” ________ _____ р.

1.5. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 1.3. цього Договору.

1.6. Датою надання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем прибуткових касових ордерів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

 1.7. Сукупна вартість кредиту складає ____ % від суми кредиту (у процентному виразі) або _____ грн. (у грошовому виразі) та включає в себе:

1.7.1. проценти (відсотки) за користування кредитом __ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___ грн. (у грошовому виразі);

1.7.2. Вартість послуг реєстратора __ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___ грн. (у грошовому виразі) – за наявністю ;

1.7.3. Вартість послуг нотаріуса __ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___ грн. (у грошовому виразі) - за наявністю;

1.7.4. Вартість послуг страховика __ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___ грн. (у грошовому виразі) - за наявністю;

1.7.5. Вартість послуг ____________________(вказати інші послуги які оплачує позичальник при отриманні кредиту)  __ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___ грн. (у грошовому виразі) - за наявністю.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Кредитодавця

2.1.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового призначення кредиту;

2) вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором;

3) вимагати від Позичальника дострокового повернення кредиту та сплати процентів, у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; або

б) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків суми кредиту; або

в) іншого істотного порушення умов договору про надання  кредиту.

4) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань передбачених цим Договором.

2.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

2) письмово повідомляти Позичальника про зміну власного місцезнаходження в 10 (десяти) денний строк з моменту виникнення таких змін;

3) на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України;

4) у разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором за 7 (сім) календарних днів до початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших ускладнень, розглянути таке звернення впродовж 2 робочих днів та впродовж 1 робочого дня дати чітку і однозначну відповідь.

 5) виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.

2.2. Права та обов’язки Позичальника

2.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог п. 1.3 цього Договору, інших умов Договору та законодавства України;

2) достроково погашати кредит частинами і сплачувати проценти за фактичний строк користування кредитом, або достроково погасити кредит та сплатити проценти за фактичний строк користування одноразовим платежем;

3) звернутися до Кредитодавця за 7 (сім) календарних днів до початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших ускладнень;

2.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

2) погашати кредит та сплачувати проценти в порядку визначеному цим Договором;

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового призначення кредиту;

4) укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором;

5) письмово повідомляти Кредитодавця про зміну місцезнаходження (для фізичної особи-підприємця – зміну адреси) в 10 (десяти) денний строк з моменту виникнення таких змін.

6) виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.

3. Порядок надання/погашення кредиту та нарахування/сплати процентів

3.1. Сторони домовилися, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка розрахунків, що є невід’ємною частиною цього Договору.

3.2. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту  з наступного дня після дня надання кредиту Позичальнику (списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця або видачі готівкою) до дня повного погашення заборгованості за кредитом (зарахування на рахунок Кредитодавця або внесення в касу Кредитодавця готівкою)  включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

3.3. Прострочення сплати кредиту та процентів згідно графіка розрахунків не зупиняє нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.4. У випадку смерті Позичальника нарахування процентів за цим Договором припиняється з дня смерті.

3.5. У разі виникнення заборгованості за цим Договором Сторони погоджують таку послідовність її погашення:

1) у першу чергу  здійснюються платежі на погашення заборгованості по процентам за користування кредитом;

2) у другу чергу здійснюються платежі на погашення заборгованості за кредитом;

3) у третю чергу здійснюються поточні платежі згідно графіка розрахунків.

4. Забезпечення виконання зобов’язання за договором

4.1. Даний кредит забезпечується: _________________(заставою, порукою, іншим видом забезпечення не забороненим законодавством – необхідне зазначити).

4.2.Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення, кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

5. Застереження позичальника щодо дійсності умов договору

5.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:

1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів;

7) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває.

6. Відповiдальнiсть сторiн та вирішення спорів

6.1.Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

6.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

6.5. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий  спір вирішується в судовому порядку згідно з  чинним законодавством  України.

7. Порядок внесення змін та доповнень, припинення, розірвання договору

7.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі в такому порядку:

7.1.1 письмова пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні листом або вручається під особистий підпис.

7.1.2 сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

7.1.3 якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п.7.1.2. Договору, пропозиція вважається не прийнятою.

7.1.4 якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Кредитодавця, в письмовій формі, протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді.

7.1.5 зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.

   7.2.Дія Договору припиняється:

   7.2.1. За взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.4 Договору;

   7.2.2. У випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами Договору;

   7.2.3. В інших випадках передбачених чинним законодавством.

7.3. Договір може бути достроково розірваний:

7.3.1. В судовому порядку:

- за позовом Кредитодавця з підстав передбачених пп. 3) пункту 2.1.1 Договору та/або з інших підстав встановлених законодавством України.

- за позовом  Позичальника з підстав передбачених законодавством.

7.4. У випадку дострокового розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, в день розірвання Договору.

8. Iншi умови договору

8.1. Цей Договір складено в 2 (двох) оригінальних  примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

8.4. Позичальник підтверджує, що:

- отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- ознайомлений з правилами про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Кредитодавця;

- інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист  прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

8.5. Підпис Позичальника в розділі 9 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 8.4 та один з оригіналів цього Договору.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (АДРЕСИ), РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

                                       ПОЗИЧАЛЬНИК

Найменування: ______________________________

Найменування/ПІБ ФОП: ______________________________

Місцезнаходження:

_________________________________

|___|___|___|___|___|__________________________________

___________________________________________________

(місцезнаходження(адреса))

ЄДРПОУ _______________

Поточний рахунок № ___________________

у ______________________________

МФО ___________________

 

Поточний рахунок № ___________________

у ______________________________

МФО ___________________

 

Свідоцтво про внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ № ________ від «__»_________ 20__р.

 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця _____________________________

Контактний телефон

Контактний телефон

______________                _____________

    (П.І.Б.)                                 (підпис)  

         М.П.  (за наявності)

                                                            ______________                                     _____________

     (П.І.Б.)                                                        (підпис)  

               М.П.  (за наявності)

«__» ___________ 20___ р

«__» ___________ 20___ р

 

Один примірник Договору отримав «___» ____ 20__ р.  ________________ _________

(П.І.Б.)                       (підпис)

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та з правилами про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Кредитодавця ознайомлений.

 

 «___» _______________ 20___ р.                ____________________   ____________

(П.І.Б.)                       (підпис)

                                М.П.  (за наявності)

 

 

                               Додаток № 1

                                               до примірного договору № ___від _________

ГРАФІК  РОЗРАХУНКІВ

 Цим графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

Дата платежу

Залишок

 

Нарахований

процент

До сплати  (разом)

Кредит

Проценти

Кредит

Проценти

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Цей Графік розрахунків укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору № ___ від «___» ________ 20__ р.

ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

________________ ПІБ

              м.п. (за наявності)           (підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК

_________________ ПІБ

м.п. (за наявності)           (підпис)